Andmekaitsetingimused


Privaatsusteade

Ettevõtte SI PROJEKT OÜ (edaspidi nimetatud kui ,,SI PROJEKT“ või „me“ või „meie“) jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused. 

Lisaks eeltoodule, töötleme veebilehe (www.siprojekt.ee) kaudu meie poole pöördunute isikuandmeid ning samuti kasutame veebilehel „küpsiseid“.

A. Privaatsuspoliitika ja osapoolte kohustused

Need reeglid kehtivad kõigile meie registreeritud kasutajatele ja ka platvormi külastajatele. SI PROJEKT-i kasutajate lõppklientide andmete käitlemisel tegutseme andmetöötlejana ning meie haldajad vastutavad selle eest, et nende andmeid kaitstakse ja käideldakse vastavalt kõigile kehtivatele seadustele.

SI PROJEKT OÜ peab isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ning tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

Privaatsusteade:

 • selgitab, mida me teeme sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
 • selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;
 • aitab sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

Meie kohustused:

 • Kui olete registreeritud SI PROJEKT-i klient või meie veebisaidi külastaja, tegutseme isikuandmete vastutava töötlejana, see tähendab, et otsustame, kuidas ja miks teie andmeid töödeldakse.
 • Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Teie kohustused:

 • Lugeda läbi privaatsuspoliitika nõuded ja põhimõtted
 • Kui edastate meile teiste inimeste isikuandmeid (st kui registreerite kellegi teise nimel või edastate andmeid oma klientidelt) või kui teised annavad meile teie andmeid, siis kasutame seda teavet ainult konkreetsel põhjusel mille jaoks see meile anti. Teabe edastamisega kinnitate, et teil on õigus volitada meid teie nimel seda töötlema vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

B. Kes on meie kliendid, kelle isikuandmeid me töötleme?

Meie kliendid on peamiselt juriidilised isikud, kes vajavad maksunõu või soovivad laiendada oma äritegevust. Töötleme nii juriidilisest isikutest klientide, töötajate kui ka koostööpartnerite esindajate isikuandmeid, et parendada ja luua kliendisõbralikum töökeskkond.

Kellele see privaatsuspoliitika kehtib?

Meie klientideks on raamatupidamiskohuslased ja isikud, kes vajavad maksunõu või soovivad hakata ettevõtjateks ja laiendada oma äritegevust. Pigem erandina osutame teenust füüsilisele isikule.

Peamiselt on meie klientideks juriidilised isikud. Me töötleme oma juriidilisest isikutest klientide esindajate, töötajate ja koostööpartnerite esindajate isikuandmeid, et luua parem töökeskkond ja tunda oma kliente soove/vajadusi täpsemalt.

Lisaks eeltoodule, töötleme ka meie veebilehe (www.siprojekt.ee) kaudu meie poole pöördunute isikuandmeid ning samuti kasutame veebilehel „küpsiseid“.

C. Kogutud andmete kategooriad

Kogume erinevaid andmeid ja me töötleme neid andmeid ka erinevatel eesmärkidel.

Töötleme eelkõige neid isikuandmeid, mida on vaja teenuse osutamise lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil, võimalikult vähesel määral ja ainult selgel õiguslikul alusel.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

(1) isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg;

(2) kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

(3) teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;

(4) kampaaniates osalemise andmed, nt osalemise info ja võidetud auhinnad;

(5) finantsandmed, näiteks krediidi või kohustuste või tehingute kohta;

(6) suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.

D. Kuidas ja miks me Teie andmeid kasutame

Isikuandmete töötlemine on osa meie igapäevasest majandustegevusest. Me ei tohi osutada teenust anonüümsele kliendile, millest tulenevalt peame teadma oma klienti, oma kliendi esindajaid, töötajaid ja koostööpartnereid.

Andmekaitseseaduse kohaselt saame Teie andmeid töödelda ainult kindlatel eesmärkidel ja ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus. Põhjused on toodud allpool.

Raamatupidamisbüroona osutame klientidele raamatupidamisteenust. Teenuse osutamiseks käsitleme algdokumente (nt lepinguid, arveid, tšekke, töölähetusdokumente), mis võivad sisaldada ka isikuandmeid. Koostame vajadusel aruandeid (majanduskulude aruanne, töölähetuse aruanne), teostame töötasu arvestust (s.h puhkusetasu, õppepuhkuse ja haigushüvitise arvestamist). Samuti valmistame ette kliendi poolt soovitud makseid pangas, s.h füüsilistele isikutele, väljastame müügiarveid.

Maksunõu raames kogume vajalikku teavet maksunõu andmiseks olulise tehingu kohta. Kusjuures vastav teave võib sisaldada ka isikuandmeid.

Äriühingu asutamise teenuse pakkujana valmistame ette äriühingu asutamisdokumendid, mille tarvis kogume teavet äriühingu asutajate ja juhtorgani liikmete kohta.

Veebilehelt päringu tegija isikuandmeid töötleme päringule vastamiseks.

E. Millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme?

Põhiliselt on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks lepingu täitmine, privaatsuspoliitika punktid C(1), C(2), C(3) ja C(5), juriidilise kohustuse täitmine, privaatsuspoliitika punktid C(1), C(2) ja C(5), aga samuti Teie nõusolek, privaatsuspoliitika punkt C(6), ning meie õigustatud huvi, privaatsuspoliitika punkt C(4).

Nõusolek:

 • Olete andnud meile selge nõusoleku Teie teabe töötlemiseks konkreetsel eesmärgil. 
 • Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja aadressil info[at]siprojekt.ee.

Leping:

 • Teie andmete töötlemine on vajalik meiega sõlmitud lepingu jaoks või seetõttu, et oleme palunud Teil enne selle lepingu sõlmimist astuda konkreetseid samme.

Õigustatud huvid:

 • Teie andmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide või kolmanda isiku õigustatud huvide jaoks, kui Teie õigused ja huvid ei kaalu neid huve üles.

Need õiguslikud alused on:

 • Meie veebisaidil või rakenduses oma käitumisest teadmiste saamine SI PROJEKT-i teenuse osutamine, arendamine ja parendamine, mis võimaldab meil oma teenuseid ja suhtlust täiustada, kohandada või muuta, turunduskampaaniate tõhususe määramine, andmete turvalisuse suurendamine.

F. Teie privaatsusõigused ja valikud

Teile kuulub kontroll oma isikuandmete üle. Isikuandmete kaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega ja õigused peab tagama isikuandmete vastutav töötleja.

Meie tagame vastutava töötlejana, et Teil on:

(1) Õigus oma isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Seda õigust saate kasutada juhul, kui Teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel.

(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Teie isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil (uudiskirja saatmine) isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning me reageerime koheselt.

(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – Juhul, kui oleme Teid teavitanud, et me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Veelgi täpsemalt on Teie õigusi kirjeldatud isikuandmete kaitse üldmääruse D. peatükis.

G. Kui turvalised on andmed mida kogume?

Teeme paljusid toiminguid, et hoida teie andmetel turvaliselt silma peal, kuid teie vastutate ka oma kontoteabe turvalise ja turvalise hoidmise eest. Kasutame ainult neid andmeid, mida meil on vaja ja võimalikult vähe.

Töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Meil on alati olemas õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Teavitame teid toimingutest, mida teie isikuandmetega teeme lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt.

Töötleme isikuandmeid eesmärgipäraselt. Määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja lähtume sellest oma edasises tegevuses.

Kogume isikuandmeid võimalikult vähe. Ehk teisisõnu, kogume ainult neid isikuandmeid, mida vajame, mis on asjakohased ja olulised. Eeltoodu määrame kindlaks eesmärgi alusel, milleks isikuandmeid kogusime.

Hoiame isikuandmed Meile teadaolevalt õigetena.

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Kaitseme isikuandmeid ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Kui edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, siis kasutame lepingupartnereid, keda usaldame. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvaliselt.

Peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid andmekaitse nõudeid.

H. Kuhu me andmeid säilitame?

Kogutud isikuandmeid töödeldakse meie kontorites Tallinnas ning meie poolt kasutatavate kolmandate osapoolte hallatavates andmetöötlusrajatistes.

Oma isikuandmete edastamisega nõustute meie edastamise, säilitamise või töötlemisega meie poolt. Kui edastame või salvestame teie teavet sel viisil väljaspool EMP-d, võtame kasutusele meetmed, et tagada teie privaatsusõiguste jätkuv kaitse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

I. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame isikandmeid ainult nii kaua kuni see on vajalik. Vajaduse määrame kindlaks eesmärgi alusel, milleks isikuandmeid kogusime.

Arhiveerime ja lõpetame aktiivse igasuguse teie isikuandmete tuvastamise 6 kuu jooksul pärast viimast teenuse kasutamist. Kustutame teie isikuandmed meie arhiividest hiljemalt 6 aastat pärast viimast kasutamist või teie nõudmisel.

J. Muudatused privaatsuspoliitikas

Isikute privaatsus on meile oluline, mistõttu SI PROJEKT ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Viimase muutmise kuupäev on tuvastatud lehe ülaosas.

Veebilehtedel on alati avaldatud privaatsuspoliitika kõige ajakohasem versioon. Kehtiv privaatsuspoliitika on kättesaadav ka meie veebilehel. Vaadake muudatused hoolikalt läbi. Teenuste jätkuv kasutamine pärast selle privaatsuspoliitika muudatuste postitamist tähendab, et nõustute muudatustega ja nõustute nendega. Kui te ei nõustu selliste muudatustega, peaksite lõpetama meie teenuste kasutamise.

Teile kuulub kontroll oma isikuandmete üle. Isikuandmete kaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega ja õigused peab tagama isikuandmete vastutav töötleja.

K. Mis on „küpsised“ ja miks me neid kasutame?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja seadmesse ja aitavad meie ettevõttel veebilehe kasutusmugavust parandada ja veebilehel nõuetekohaselt toimida. Kasutame selleks ka kolmandate osapoolte „küpsiseid“, nt. Google Analytics and Cookies, Hotjar ja MailChimp.

SI PROJEKT OÜ hallatav veebileht www.siprojekt.ee kasutab küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsised (ingl k. cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine.

Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, et saada infot kuidas veebilehte kasutatakse ning mida sealjuures muuta, et leht oleks võimalikult kasutajasõbralik.

Kuidas küpsiseid blokeerida?

Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud küpsiste korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

Kolmandad osapooled

Google, Inc.

Google küpsised võimaldavad meil suunata Teile reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Google Analytics küpsiseid kasutame veebilehe liikluse analüüsimiseks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline informatsioon on isikustamata ja kuvatud ainult numbrites, mis tähendab, et teid ei saa individuaalselt jälgida. 

Selleks, et loobuda Google Analyticsi küpsistest, vajuta siia.

Hotjar, Inc.

Hotjari küpsised aitavad meil saada informatsiooni külastaja aktiivsuse kohta www.siprojekt.ee veebilehel, sealhulgas analüüsida teie sirvimiskäitumise ja arvutihiire liikumise andmeid. 

Selleks, et loobuda Hotjari küpsistest, vajuta siia.

MailChimp, Inc.

MailChimpi kasutame meie saadetud uudiskirjade ja teiste turunduslike teadete efektiivsuse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame MailChimpi küpsiseid, et analüüsida, kas meie saadetud uudiskirja on avatud ja kas selles uudiskirjas olevatele linkidele on klikitud. Taoline info on oluline meile saadetud uudiskirjade efektiivsuse analüüsimiseks.

Selleks, et loobuda MailChimpi küpsistest, vajuta siia.

Juhul kui Teil on meile küsimusi või taotlusi seonduvalt Teie isikuandmetega, siis palun pöörduge meie poole (info[at]siprojekt.ee). Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee).